REGULAMIN

Portalu szkoleniowego


www.szkolenia.tim.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.szkolenia.tim.pl prowadzonej przez Usługodawcę.

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wejście na stronę Portalu szkoleniowego i korzystanie przez Usługobiorcę z zawartości stron Portalu szkoleniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień cz. III ust. 3 pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień Regulaminu powinien zamknąć stronę Portalu szkoleniowego. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Portalu szkoleniowego, pod linkiem „Regulamin”

3. W stosunkach między Usługodawcą i Dostawcą Szkolenia, w związku z korzystaniem z Portalu szkoleniowego, wyłączone jest obowiązywanie art. 661 Kodeksu cywilnego.

4. Usługobiorcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie z Portalu szkoleniowego, w szczególności za zamieszczane tam Treści.

5. Usługobiorca korzystając z Portalu szkoleniowego zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad współżycia społecznego. 

6. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 II. DEFINICJE

 

1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

1) Dostawca Szkolenia – podmiot organizujący Szkolenie, umieszczający informacje o Szkoleniu na Portalu szkoleniowym.

2) Hasło – zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Dostawcy Szkolenia podczas logowania do Konta. 

3) Konto – zespół funkcjonalności Portalu szkoleniowego oraz danych podanych przez Dostawcę Szkolenia, dostępny po zalogowaniu się.

4) Formularz Szkolenia – elektroniczny formularz udostępniony w ramach funkcjonalności Konta za pomocą którego Dostawca Szkolenia zamieszcza na Portalu szkoleniowym informacje o Szkoleniu 

5) Login: adres poczty elektronicznej Dostawcy Szkolenia używany podczas każdoczesnego logowania się do Konta.

6) Portal szkoleniowy – strona internetowa dostępna pod adresem www.szkolenia.tim.pl. 

7) Szkolenie – usługa szkoleniowa świadczona przez Dostawcę szkolenia.

8) Treści – wszelkie dane, w tym teksty, pliki, linki umieszczane na stronie Portalu szkoleniowego przez Usługobiorcę.

9) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem może być:

1) wyświetlanie Użytkownikowi treści stron Portalu szkoleniowego 

2) posiadanie Konta w Portalu szkoleniowym i korzystanie z jego funkcjonalności 

3) korzystanie z Formularza kontaktowego.

Usługa posiadania Konta w Portalu szkoleniowym jest dostępna wyłącznie dla Dostawcy Szkolenia.

10) Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu szkoleniowego. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich użytkowników, chyba, że w jego treści wyraźne zastrzeżono, że dane postanowienie dotyczy tylko użytkownika będącego Dostawcą Szkolenia

11) Usługodawca  TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253,e-mail: szkolenia.techniczne@tim.pl, (dalej również TIM S.A.).

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

 

1. Wymagania techniczne, których spełnienie przez Usługobiorcę jest wymagane, aby korzystał on z Portalu szkoleniowego: 

1) posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów sieci Internet, 

2) podłączenie do Internetu, 

3) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft EDGE, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji,  

4) włączona opcja akceptacji “cookies”, 

5) aktywny interpretator JavaScript. 

6) rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1200px. – dla używania Portalu szkoleniowego w wersji desktop.

 

2. W celu założenia Konta Dostawca Szkoleń musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową stron Portalu szkoleniowego albo w związku z pracami konserwatorskimi systemu informatycznego, w oparciu, o który działa Portal szkoleniowy. 

4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu Portalu szkoleniowego, wynikające z przyczyn od niego niezależnych. 

 

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Zasady ogólne

 

1) Przeglądanie treści stron Portalu szkoleniowego jest nieodpłatne. 

2) Zamieszczanie Treści w Portalu szkoleniowym może być odpłatne na warunkach każdorazowo uzgodnionych przez strony.

3) Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Portalu szkoleniowego lub decyzji Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.

 

2. Portal szkoleniowy

 

1) Rozpoczęcie korzystania z Portalu szkoleniowego następuje w chwili wyświetlenia strony Portalu szkoleniowego na ekranie urządzenia użytkownika. 

2) Zakończenie korzystania z Portalu szkoleniowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Portalu szkoleniowego.

 

3. Konto

 

1) Założenie Konta jest dobrowolne. Dostawca Szkolenia może założyć więcej niż jedno Konto.

2) W celu założenia Konta Dostawca Szkolenia wymagane jest złożenie przez Dostawcę Szkolenia wniosku do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
szkolenia.techniczne@tim.pl
, zawierającego wymagane przez Usługodawcę dane identyfikacyjne. 

3) Dostawca Szkolenia zobowiązany jest do podania we wniosku o założenie Konta prawdziwych danych.

4) Osoba fizyczna składająca wniosek o założenie Konta w Portalu szkoleniowym lub akceptująca niniejszy Regulamin oświadcza, że ukończyła 18 lat lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

5) Warunkiem pierwszego zalogowania się do Konta jest wyrażenie przez Dostawcę Szkolenia zgody na treść niniejszego Regulaminu.

6) Osoba składająca w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej wniosek o założenie Konta lub akceptująca niniejszy Regulamin w toku procesu pierwszego logowania do Konta oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tego podmiotu.

7) Po założeniu Konta, Usługodawca przesyła Dostawcy Szkolenia dane logowania do Konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego został wysłany wniosek o utworzenie Konta. 

8) Pierwsze Hasło jest nadawane przez Usługodawcę. Dostawca Szkolenia zobowiązany jest do zmiany Hasła podczas pierwszego logowania do Konta.

9) Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. 

10) W ramach Konta Dostawca Szkolenia ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Portalu szkoleniowego

a) edycja danych Dostawcy Szkolenia, 

b) zamieszczanie Treści dotyczących Szkoleń,

c) przeglądanie opublikowanych oraz projektowanych Treści dotyczących szkoleń.

11) Dostawca Szkolenia może usunąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie TIM S.A., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: szkolenia.techniczne@tim.pl lub w formie pisemnej na adres: TIM S.A. ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław. Żądając usunięcia Konta Dostawca Szkolenia powinien wskazać, czy domaga się usunięcia wszystkich Kont zarejestrowanych dla danego Dostawcy Szkolenia, czy tylko niektórych.

12) Usługodawca ma prawo usunąć Konto w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyn.

 

4. Zamieszczanie treści

 

1) Zasady ogólne 

 

a) W celu zamieszczenia Treści konieczne jest zalogowanie się do Konta.

b) Treści nie mogą zawierać treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, wulgarnych, obraźliwych, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści pornograficznych, linków do stron podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy, zdjęć i grafik nie związanych ze Szkoleniem. 

c) Dostawca Szkolenia nie może zamieszczać na Portalu szkoleniowym informacji o szkoleniach organizowanych we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Usługodawcy.

d) Zamieszczając w Portalu szkoleniowym Treści zawierające wizerunek osoby fizycznej, Dostawca szkolenia gwarantuje, że uzyskał zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w Internecie, na polach eksploatacji określonychw cz. V ust. 6. Dostawca szkolenia zobowiązuje się przedstawić dowód uzyskania ww. zgody na rozpowszechnianie wizerunku w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Usługodawcę.

e) Treści nie mogą stanowić reklamy, której formy są zakazane przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 23.07.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

f) W ramach Treści mogą być dodawane zdjęcia (pliki typu jpg.) lub filmy (link do YouTube) związane ze Szkoleniem.

g) Usługodawca ma prawo moderować Treści pod względem ich zgodności z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca ma prawo nie publikować Treści w przypadku, gdy w jego ocenie nie spełniają warunków, o których mowa powyżej.

h) Usługodawca ma prawo usunąć daną Treść po jej opublikowaniu, w przypadku gdy w jego ocenie nie spełnia ona warunków określonych w Regulaminie lub narusza przepisy prawa.

i) Usługodawca może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Usługobiorców sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom lub instytucjom w związku z prowadzonymi przez ww. organy i instytucje postępowaniami dotyczącymi Treści opublikowanych przez Usługobiorcę.

 

2) Zamieszczenie Treści przez Dostawców Szkoleń

 

a) Usługodawca udostępnia możliwość zamieszczania informacji o Szkoleniach za pośrednictwem Formularza Szkolenia.

b) Korzystanie z Formularza Szkolenia polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól i przesłaniu do Usługodawcy drogą elektroniczną danych zawartych w formularzu. 

c) Korzystanie z Formularza Szkolenia rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól formularza a ulega zakończeniu z chwilą zapisania treści wersji roboczej formularza, wysłania do Usługodawcy danych zawartych w formularzu, z  chwilą zamknięcia strony Portalu lub z chwilą przejścia na inną stronę Portalu.

 

5. Formularz kontaktowy

 

1) W celu skorzystania z Formularza kontaktowego nie jest konieczne zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie z Formularza kontaktowego polega na wypełnieniu pól tekstowych oznaczonych *, jako wymagane oraz wysłaniu do Usługodawcy drogą elektroniczną danych zawartych w formularzu.

3) Korzystanie z Formularza kontaktowego rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól formularza a ulega zakończeniu z chwilą wysłania do Usługodawcy danych zawartych w formularzu, z chwilą zamknięcia strony Portalu szkoleniowego lub z chwilą przejścia na inną stronę Portalu szkoleniowego.

 

V. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Strony internetowe Portalu szkoleniowego są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Portalu szkoleniowego.

2. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Usługobiorca nie może wykorzystywać całości lub części zawartości Portalu szkoleniowego, chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu.

3. Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na Portalu szkoleniowym w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

4. Zabrania się ingerowania w kod stron Portalu szkoleniowego.

5. Usługobiorca umieszczając w Portalu szkoleniowym jakiekolwiek Treści oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych Treści (licencja), na polach eksploatacji określonych w cz. V ust. 6.

6. Jeżeli Treści stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Usługobiorca będący jej autorem, zamieszczając Treści na Portalu szkoleniowym udziela Usługodawcy na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką, w szczególności drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie, w tym zapisywanie w pamięci komputerów, bez względu na rodzaj nośnika,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci intranet i Internet, na stronach internetowych należących do Usługodawcy lub administrowanych przez Usługodawcę, w szczególności na portalach społecznościowych, za pośrednictwem których Usługodawca prowadzi swoją komunikację biznesową.

4) wykorzystanie Treści w celu promocji i reklamy przedsiębiorstwa Usługodawcy;

7. Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych do utworów na polach eksploatacji, o których mowa w cz. V ust. 6.

8. Usługobiorca zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych:

1) nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do  utworów, 

2) nie wykonywać nadzoru autorskiego

3) nie wymagać od Usługodawcy realizacji obowiązku informowania o podmiocie autorskich praw osobistych do utworu pierwotnego w przypadku wykonania przez Usługodawcę  lub osoby działające na jego zlecenie, opracowania danego utworu,

9. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia umieszczenia Treści na stronie Portalu szkoleniowego.

10. Usługobiorca zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonej licencji. W przypadku naruszenia zobowiązania do nie wypowiadania licencji, okres wypowiedzenia wynosi 5 lat.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treści dostępne na stronach internetowych, do których linki są zamieszczane przez Dostawców szkoleń na Portalu szkoleniowym. 

2) za skutki wejścia przez Użytkownika na strony internetowe, do których linki są zamieszczane przez Dostawców szkoleń na Portalu szkoleniowym.

3) za jakość szkoleń oferowanych przez Dostawców szkoleń.

4) zgodność opisów szkoleń oferowanych przez Dostawców szkoleń jakością usług szkoleniowych świadczonych przez Dostawców szkoleń.

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Usługobiorcę Treści w Portalu szkoleniowym – Usługobiorca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Usługodawcy przed takimi roszczeniami, w tym złożyć pisemne oświadczenie o odpowiedniej treści lub podjąć inne wskazane przez Usługodawcę czynności, które uwolnią Usługodawcę od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Usługodawcy lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Usługodawcy, zwracając przy tym Usługodawcy na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Usługodawcę wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego. 

3. Usługobiorca zobowiązuje się także zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Usługodawca poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem, o którym mowa w cz. VIII ust. 2. Regulaminu  lub pozwem sądowym dotyczącym ww. roszczenia, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw. 

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do TIM S.A., w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia.techniczne@tim.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

1) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej)

2) żądanie w stosunku do Usługodawcy,

3) uzasadnienie reklamacji.

4. TIM S.A. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni.

 

VIII. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu szkoleniowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

IX. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Usługodawca, zwraca uwagę, że korzystając z Internetu, w tym korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, istnieje ryzyko zarażenia systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie np. wirusy, robaki czy konie trojańskie, tworzone w celu wyrządzania szkód. Niezależnie od faktu, iż Usługodawca na stronach Portalu szkoleniowego podejmuje we własnym zakresie środki bezpieczeństwa, każdy użytkownik Internetu powinien zabezpieczyć własny komputer, choćby poprzez instalację programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobistego firewall’a. Na rynku są dostępne wysokiej jakości programy komercyjne jak i darmowe. Narzędzia te, w zależności od wybranej opcji, w mniejszym lub większym stopniu pozwalają na zabezpieczenie komputera przed niepożądanymi atakami ze strony innych użytkowników Internetu. Należy również podkreślić konieczność prawidłowego ustawienia przeglądarki internetowej. Często spotykanym rodzajem ataku jest atak opierający się na technice „phishing”. Polega ona na usiłowaniu wyłudzenia haseł. Ataki te są przeprowadzane poprzez wysyłanie do potencjalnej ofiary listu elektronicznego z prośbą o zalogowanie się do konta w danym serwisie, dostępnym rzekomo pod linkiem podanym w wiadomości. Linki najczęściej prowadzą do sfałszowanych stron, które w łudzący sposób przypominają oryginalne. Podczas procesu logowania się, podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar. W celu uniknięcia ryzyka takiego ataku Dostawca Szkoleń powinien pamiętać, że Usługodawca  nigdy nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont użytkowników Portalu szkoleniowego. W przypadku otrzymania takiej wiadomości, powinna ona wzbudzić podejrzliwość. Zalecane jest skontaktowanie się z Usługodawcą i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. Dostawca Szkoleń nie powinien również otwierać stron podanych w linkach w tego typu wiadomościach. Pod żadnym pozorem nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł do Portalu szkoleniowego. Podczas logowania się do Portalu szkoleniowego należy zwrócić uwagę, czy w pasku adresu strony wyświetlana jest informacja o korzystaniu przez stronę z protokołu HTTPS. Nie wolno ujawniać Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym przez Dostawcę Szkoleń do dostępu do Konta, Należy wprowadzać Login oraz Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie. Nie powinno się zapisywać Hasła, a samo Hasło powinno się zmieniać w regularnych odstępach czasu.

 

X. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Portalu szkoleniowego dostępne są w Polityce prywatności Portalu szkoleniowego

 

XI. COOKIES

 

1. Podczas korzystania z Portalu szkoleniowego Usługodawca instaluje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies. 

2. Usługodawca, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje Usługobiorca określone zostały w Polityce cookies Portalu.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie. 

2. Usługodawca powiadomi Dostawcę Szkoleń każdorazowo o planowanej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy we wniosku o utworzenie Konta. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie wskazanym w ww. powiadomieniu, przypadającym po dacie otrzymania przez Dostawcę Szkolenia ww. powiadomienia. Dostawca Szkolenia może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w terminie do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu. 

3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Portalu szkoleniowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2019 r.