POLITYKA PRYWATNOŚCI 

PORTALU SZKOLENIOWEGO 

www.szkolenia.tim.pl 

 

  1. Szanowny użytkowniku strony internetowej administrowanej przez TIM S.A., www.szkolenia.tim.pl, zwanej dalej Portalem szkoleniowym. Dokument, który czytasz jest dowodem na to, że TIM S.A. poważnie traktuje kwestię prywatności oraz wymogów prawnych, jakie w związku z jej ochroną nakładają na TIM S.A. przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
  2. Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie Ci niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania przez TIM S.A. danych osobowych w związku z korzystaniem z Portalu szkoleniowego.
  3. Na wstępie informacja dotycząca Administratora danych osobowych, tj. podmiotu, który ustala cele oraz decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych: jest nim TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 13, 53-612 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000022407, o kapitale zakładowym w wysokości 22.199.200,00 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 897-000-96-78, REGON: 930339253. We wszelkich sprawach dotyczących prywatności możesz się kontaktować z TIM S.A. poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@tim.pl.
  4. Określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszej polityce prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu szkoleniowego dostępnego na stronie www.szkolenia.tim.pl.

 

I. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

 

Jeśli jesteś Dostawcą szkolenia TIM S.A. przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z TIM S.A. lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO). W praktyce wiąże się to z procedurą założenia Konta na Portalu szkoleniowym na Twój wniosek oraz późniejszego korzystania z jego funkcjonalności.

2. OBOWIĄZEK PRAWNY 

TIM S.A. może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TIM S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji w związku z korzystaniem z Portalu szkoleniowego.

 

3. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES TIM S.A. LUB PODMIOTU TRZECIEGO

 

TIM S.A. może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez TIM S.A. lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO). W praktyce wiąże się to z przetwarzaniem danych w następujących przypadkach:

 

1) Dochodzenie roszczeń przez TIM S.A. oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec TIM S.A.

 

W przypadku naruszenia Regulaminu Portalu szkoleniowego TIM S.A., w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od Ciebie roszczeń odszkodowawczych. 

W przypadku skierowania przez Ciebie roszczeń wobec TIM S.A., TIM S.A. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu obrony przez takimi roszczeniami.

 

2) Kontaktowanie się z TIM S.A.

 

Możesz kontaktować się z TIM S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub internetowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie Portalu szkoleniowego. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.

 

3) Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

TIM S.A. może udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 

1) podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczących usługi pocztowe w związku z wysyłką korespondencji, 

2) podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym TIM S.A. w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami, 

3) podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe w związku z przechowywaniem danych osobowych Usługobiorcy na serwerze, 

4) podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT w związku z utrzymaniem działania Portalu szkoleniowego, 

5) osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w TIM S.A. w związku z obsługą Konta na Portalu szkoleniowym. 

 

III. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I niniejszej Polityki prywatności.

 

1) W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (cz. I pkt. 1 Polityki prywatności), TIM S.A. przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych. 

2) W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (cz. I pkt. 2 Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa. 

3) W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego (cz. I pkt 3 Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania:

a) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez TIM S.A. lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec TIM S.A., TIM S.A. przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

b) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie, TIM S.A. przetwarza dane osobowe przez czas trwania ww. komunikacji oraz przez 12 miesięcy po jej zakończeniu. 

c) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, TIM S.A. przetwarza dane osobowe przez czas jaki będzie niezbędny do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

 

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, w tym drogą elektroniczną. 

 

2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH 

Masz prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych. Jeśli jesteś Dostawcą szkolenia możesz to zrobić w najprostszy sposób logując się do Konta i zmieniając dane w Ustawieniach Konta.

 

3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

 

1) Masz prawo żądania usunięcia przez TIM S.A. Twoich danych osobowych w przypadku gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

b) wniesiesz sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez TIM S.A. danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

c) wniesiesz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego

d) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e) Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim któremu podlega TIM S.A.

 

2) TIM S.A. zwraca jednak uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom.  TIM S.A.  nie będzie mógł spełnić Twojego żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

 

a) wywiązania się przez TIM S.A z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego.

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jeśli:

1) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający TIM S.A. sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) TIM S.A. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

4) wniosłeś sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez TIM S.A. danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie TIM S.A. są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 

 

5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

 

Masz prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, dostarczonych przez Ciebie danych, które TIM S.A. przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Tobą  umowy. Masz również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie możliwe.

 

6. PRAWO DO SPRZECIWU

 

1) Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu TIM S.A. lub podmiotu trzeciego. (cz. I ust. 3 niniejszej Polityki prywatności).

2) TIM S.A. ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania danych jeśli wykaże:

a) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów lub praw i wolności lub

b) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

V. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 

1. W celu założenia konta w Portalu szkoleniowym konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail; Imię; nazwisko. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie konta w Portalu szkoleniowym.

2. W celu skontaktowania się z TIM S.A. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Portalu szkoleniowego konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej i zaznaczenia checkbox z informacją o zapoznaniu się z polityka prywatności. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie do TIM S.A. wiadomości za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego.

3. W celu złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z Portalu szkoleniowego, konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej użytego podczas zakładania konta w Portalu szkoleniowym. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie złożonej reklamacji.

 

 

VII. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. TIM S.A. stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. 

2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Ciebie podczas logowania się do konta w Portalu szkoleniowym, TIM S.A. zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem z użyciem certyfikatu HTTPS. 

3. Podjęte przez TIM S.A. działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam nie zachowujesz zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinieneś zachować w poufności login i hasło do konta w Portalu szkoleniowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. 

4. TIM S.A. nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. 

5. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym powinieneś każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania z Portalu szkoleniowego.Polityka prywatności obowiązuje od dnia 2019 09 30 r.