Program szkolenia:

Część I – Wstęp
1. Podstawa prawna
2. Podział uprawnień na poszczególne grupy
3. Zakresy obowiązków wynikających z przepisów prawa
4. Podział uprawnień na poziomy (dozór oraz eksploatacja)
Część II – Tematyczna
1. Ogólne postanowienia prawne pod kątem bezpiecznej pracy
2. Zagrożenia związane z działaniem prądu, zagrożeń energetycznych oraz gazowych.
3. Możliwości oddziaływania prądu na organizm ludzki z omówieniem poszczególnych skutków
4. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV
5. Typy układów sieci w ochronie przeciwporażeniowej
6. Stopnie ochrony obudowy urządzeń i maszyn elektrycznych IP
7. Metody blokowania LOTO
8. Prace szczególnie niebezpieczne – prace na wysokości oraz prace w przestrzeni zamkniętej
9. Zagadnienia wentylacji i klimatyzacji
10. Strefy zagrożenia wybuchem
11. Nawanianie gazów; podział instalacji gazowych
12. Środki ochrony zborowej i indywidualnej
13. Analiza wypadków i zdarzeń powypadkowych na podstawie zgromadzonych materiałów foto i wideo
Część III – Ochrona przeciwpożarowa oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
1. Definicja pożaru i zagrożenia z niego wynikające
2. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów
3. Znaki ochrony przeciwpożarowej
4. Omówienie środków ochrony przeciwpożarowej
5. Ochrona przeciwpożarowa urządzeń elektrycznych
6. Sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych
7. Umiejętność przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej

Opis szkolenia:

Szkolenie prowadzone w wersji ON-LINE, egzaminy przeprowadzane w :
– środa – skype, godz ustalana indywidualnie
– piątek – platforma Zoom, godz 16:00-19:00

Zarejestruj się na szkolenie: uprawnienia SEP G1

Sylwia Kubicz

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym o zasięgu ogólnopolskim. Posiadamy własne komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uprawnione do egzaminowania w zakresie uprawnień energetycznych grup G1, G2, G3. Komisje Kwalifikacyjne działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189). Szkolimy bez pośredników – nasza oferta cenowa jest dzięki temu dużo bardziej elastyczna i atrakcyjna. Ośrodek szkoleniowy Grupa Silesia Sp.z o.o. posiada własną Komisję Egzaminacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie F-gazów : Certyfikacja UDT jednostki egzaminacyjnej FGAZ-E/27/0013/19 Pozycja 8 Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.