Szkolenia elektryczne

wiedza dla podniesienia jakości Twojego biznesu

Twój koszyk jest pusty

instalacje odgromowe

Przeczytaj, zanim zaczniesz szukać

KROK 1: Zaloguj się.
KROK 2: Wpisz w wyszukiwarkę w prawym górnym rogu strony internetowej wyraz lub sformułowanie i kliknij "szukaj".
KROK 3: I już możesz przeglądać wyniki. 

Nasza wyszukiwarka szuka nie tylko w tytułach, ale również w treści zdecydowanej większości dokumentów. 
Zaglądaj do bazy wiedzy regularnie, ponieważ wciąż zamieszczamy tu dla Ciebie nowe materiały. 


Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowych w energetyce

Stworzenie warunków zapewniających pewne i bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych wymaga przeprowadzenia oceny zagrożenia przepięciowego występującego w miejscach ich zainstalowania. Następnie należy porównać poziomy występujących przepięć z dopuszczalnymi poziomami odporności udarowej urządzeń oraz dobrać , jeśli jest to konieczne, odpowiednie urządzenia do ograniczania przepięć.


Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe koncentratorów w układach zdalnej transmisji danych pomiarowych

Koncentratory, w zależności od miejsc zainstalowania, mogą być narażone na oddziaływanie części prądu piorunowego oraz działanie różnego rodzaju przepięć występujących w zasilających sieciach elektroenergetycznych 230/400 V oraz w liniach przesyłu sygnałów.


Ocena zagrożenia piorunowego i podstawowe zasady ochrony w strefach zagrożonych wybuchem

Szczególnie niebezpieczne są wyładowania piorunowe w obiekty zawierające strefy zagrożone wybuchem. W takich przypadkach zapewnienie w czasie burzy bezpieczeństwa ludzi i urządzeń wymaga posiadania podstawowych informacji o...


Wpływ właściwości ograniczników przepięć na bezprzerwowe zasilania urządzeń

Stworzenie warunków zapewniających pewne i niezawodne działanie urządzeń oraz systemów elektrycznych i elektronicznych wymaga zastosowania ograniczników przepięć wytrzymujących oddziaływanie różnorodnych napięć i prądów udarowych wyspępujących w instalacji elektrycznej i ograniczających wartości udarów do poziomów wytrzymywanych przez instalację i chronione urządzenia. A w jaki sposób urządzenia ograniczające przepięcia wpływają na instalację oraz podłączone do niej urządzenia?


Promowane i rzeczywiste parametry niektórych urządzeń do ograniczenia przepięć

Dane producentów dotyczące niektórych SPD typu I+II są mało precyzyjne, a przez to dość podejrzane, zwłaszcza w przypadku ograniczników beziskiernikowych (niezawierających elementu ucinającego). Natomiast oferowanie SPD typu I+II+III jest chyba w ogóle nieporozumieniem. 


Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu

W materiale tym znajdziesz informacje dot. warunków stosowania ograniczników przepięć typu 1 na wejściu instalacji elektrycznej, a ściślej mówiąc - ochrony systemów pomiarowych w obiektach budowlanych. 


Ogranicznik przepięć - tak, ale uznany przez ubezpieczyciela

Uznanie urządzeń ochrony przepięciowej przez firmę specjalistyczną VdS na pewno będzie miało w przyszłości coraz większe znaczenie dla oceny roszczeń ubezpieczeniowych w przypadku szkód spowodowanych przepięciami, powstałymi w wyniku uderzenia pioruna w budynek czy w jego pobliżu.


Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowych w energetyce

W zależności od układu połączeń, urządzenia mogą być narażone na oddziaływanie części prądu piorunowego oraz wszelkiego rodzaju przepięcia występujące w sieciach elektroenergetycznych różnych napięć.


Ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej

W niniejszym dokumencie zostały opisane podstawowe błędy popełniane przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej. 


Ograniczanie przepięć w systemach pomiarów, automatyki i sterowania

Napięcia i prądy udarowe są szczególnie groźne dla urządzeń pracujących w rozbudowanych systemach elektronicznych, np. w systemach sterowania i pomiarów w zautomatyzowanych zakładach przemysłowych. W takich przypadkach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może spowodować unieruchamienie całego systemu i zatrzymanie lub ograniczenie produkcji.


Ochrona przeciwprzepięciowa w liniach transmisji danych

Urządzenia w rozbudowanych systemach informatycznych, teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych są szczególnie narażone na działanie przepięć występujących w liniach przesyłu sygnałów. Ochroną przed tego rodzaju zagrożeniem zapewniają odpowiednio dobrane i rozmieszczone urządzenia ograniczające przepięcia dochodzące do przyłączy sygnałowych urządzeń.


Koordynacja układania instalacji niskonapięciowych w obiektach budowlanych

Stworzenie warunków zapewniających pewne i niezawodne działanie urządzeń elektronicznych wymaga ograniczenia poziomu zakłóceń indukowanych w systemach przesyłu sygnału. Jednym ze sposobów ochrony przed zakłóceniami jest zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy układami przewodów przesyłu sygnałów a przewodami instalacji elektrycznej oraz elementami urządzenia piorunochronnego. 


Zmiany w podejściu do oceny zagrożenia piorunowego

Powszechne stosowanie systemów informatycznych, telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz kontrolno-pomiarowych stworzyło konieczność zwrócenia większej uwagi na ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed zagrożeniami występującymi podczas doziemnych wyładowań piorunowych.


Ochrona odgromowa nowoczesnych obiektów budowlanych

Zapoznaj się z obszernych materiałem, który bardzo kompleksowo traktuje temat ochrony odgromowej. 


Nowa norma PN-EN 62305 - nowe obowiązki o odpowiedzialność dla projektanta i wykonawcy w zakresie stosowanych el. do budowy LPS

Norma PN-EN 62305 zwraca wiekszą uwagę na parametry jakościowe elementów stosowanych do budowy LPS. Omówiono w niej szczegółowo m.in. efekty oddziaływania prądu pioruna na elementy LPS z uwzględnieniem możliwości do wystąpienia uszkodzeń tych elementów... 


Umieszczanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w przedlicznikowej części instalacji (PNE 33-0000-5)

Temat umieszczania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w przedlicznikowej części instalacji został opisany podstawie doświadczeń czeskiej firmy VCE (Vychodoceska Energetika) A.S.


Doświadczenia eksploatacyjne w aspekcie zagrożeń przepięciowych

Doświadczenia eksploatacyjne w aspekcie zagrożeń przepięciowych na podstawie doświadczeń  oddziału Gdańsk koncernu energetycznego Energa.


Poziom ochrony a realne zagrożenie piorunowe dla obiektu

Czy obliczone przez projektanta poziom ochrony zawsze  będzie odzwierciedlał realne zagrożenie piorunowe dla obiektu? Otóż niezawsze. Poznaj rozwiązanie tego problemu - oprogramowanie DEHNsupport.


Eliminacja przeskoków iskrowych

Wysokonapięciowe udary powodują przeskoki iskrowe na powierzchniach materiałów izolacyjnych, o ile nie zostały zastosowane żadne dodatkowe zabezpieczenia. Efekt taki nazywany jest wyładowaniem ślizgowym. Przekroczenie przez udar wartości napięcia początkowego wyładowania ślizgowego spowoduje wyładowanie powierzchniowe, które może rozciągnąć się nawet na długości nawet kilku metrów. Sprawdź, jak z tym problemem radzi sobie Dehn.


Historia pożaru na stacji biopaliw Malsice w Czechach

W wyniku uderzenia pioruna nastąpiła eksplozja i wybuchł pożar. Badanie kontrolne zwodu ESE wykazało jego pełną sprawność w momencie wyładowania atmosferycznego. 10 minut przed uderzeniem pioruna i eksplozją czterech pracowników opuściło teraz z powodu opadów deszczu...


Wyznaczanie przestrzeni chronionej tworzonej przez zwody na dachach obiektów

Określając obszar przestrzeni chronionej, należy uwzględnić wymagania dotyczące kątów ochronnych oraz odstępów izolacyjnych uniemożliwiających powstawanie przeskoków iskrowych pomiędzy chronionymi urządzeniami i instalacjami a zwodami, elementami urządzenia piorunochronnego lub konstrukcji obiektu wykorzystywanymi do celów ochrony odgromowej.


Wyznaczanie odstępów izolacyjnych na dachach płaskich

Zapoznaj się z zasadami określania odstępów izolacyjnych LPS na rozległych dachach płaskich.


Wykorzystanie elementów naturalnych obiektu do ochrony odgromowej

W nowoczesnych wysokich budynkach żelbetowych używa się metalowego pokrycia fasady jako naturalnego układu przewodów odprowadzających w obiekcie. Pozwala to na wykonanie skutecznego urządzenia piorunochronnego przy możliwie najniższych kosztach.


Zewnętrzne urządzenie piorunochronne LPS

Dlaczego badania elementów LPS są tak istotne? Ponieważ przepływający przez nie prąd wywołuje skutki cieplne i mechaniczne - temat ten podejmuje europejska norma dotycząca ochrony odgromowej PN-EN 62305 cz. 1. 


Ochrona urządzeń na dachu budynku

Zgodnie z zapisami nowej normy o ochronie odgromowej obiektów budowlanych PN-EN 62305-3:2009 maszty antenowe na dachu obiektu powinny być chronione przed bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi. Można to osiągnąć poprzez zainstalowanie ich w chronionej strefie lub zastosowanie izolowanego zewnętrznego systemu ochrony odgromowej. Pobierz materiał, aby dowiedzieć się więcej! 


Ochrona odgromowa paneli słonecznych

Bezawaryjne funkcjonowanie systemu ogniw i paneli na budynku przez okres wielu lat wymaga jednak zapewnienia im ochrony przed oddziaływaneim pioruna. Dotyczy to również ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym lub termicznym spowodowanym bezpośrednim uderzeniem pioruna, jak i ochrony systemów sterowania przed oddziaływaniem LEMP.


Ochrona odgromowa obiektów na dachach

Na dachach wielu nowoczesnych budynków umieszczane są roległe systemy instalacyjne wyposażone w podzespoły elektryczne lub elektroniczne. Projektując ochronę odgromową dla obiektu, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie tego typu instalacji lub urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. 


Ochrona odgromowa nadbudówek dachowych

Artykuł prezentuje zasady rozmieszczania zwodóch ochrony odgromowej w oparciu o metodę kąta osłonowego w celu zabezpieczenia nadbudówech dachowych. 


Ochrona odgromowa na dachach z metalowym pokryciem

Nowoczesne budowle przemysłowe czy handlowe często mają dachy i fasady wykonane z metalu. Metalowe warstwy pokrycia obiektu poddawanego ochronie możemy wykorzystać jako zwody poziome pod warunkiem, że... przeczytaj artykuł, aby się dowiedzieć.


Badania elementów urządzenia piorunochronnego

Elementy urządzenia piorunochronnego powinny zapewnić niezawodną ochronę obiektów budowlanych przed działaniem prądu piorunowego. Spełnienie takich warunków wymaga przeprowadzenia przez producentów badań, podczas których w laboratoriach symilowane są zagrożenia stwarzane przez przepływ prądu piorunowego.


Badania elementów urządzenia piorunochronnego prądem udarowym

We wstępnej fazie procesu badawczego elementy LPS należy poddać kondycjonowaniu/starzeniu obejmującemu oddziaływanie zgły solnej, a następnie oddziaływaniu wilgotnej atmosfery siarki. Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz artykuł!


Przepięcia

Z niniejszego materiału dowiesz się, czym są i jak powstają przepięcia oraz jak zabezpieczyć przed nimi swoje mienie.


Strefowa koncepcja ochrony odgromowej

Przestrzeń chroniona powinna zostać podzielona na strefy odgromowe (LPZ) w celu wyznaczenia obszarów różnej intensywności LEMP i ustalenia punktów połączeń na granicy stref. Dowiedz się więcej!


Ograniczniki przepięć

Ze względu na swoją budowę oraz sposób działania, ograniczniki przepięć zawierają elementy...


Poradnik stosowania ograniczników przepięć

Najczęstszą przyczyną uszkodzeń urządzeń elektronicznych są przepięcia. Sieć komputerowa, która jest obecnie coraz lepiej chroniona przed wirusami lub przed zewnętrzną ingerencją, jest wciąż mało odporna na niekontrolowane przepięcia pojawiające się w elektrycznej instalacji zasilającej i instalacji transmisji sygnałów, które mogą zniszczyć urządzenia lub zablokować działanie sieci.


Ograniczniki przepięć INZP 10 kA typu rozdzielczego, 3-42 kV w osłonie polimerowej

Przyjmuje się, że w przypadku przepięć piorunowych wystarczający margines bezpieczeństwa izolacji w stosunku do znamionowej wytrzymałości udarowej, piorunowej urządzeń wynosi 30%, zaś do przepięć łączeniowych 15%, niezależnie od typu ogranicznika przepięć. Dobór parametrów ograniczników przepięć ze względu na wymagany poziom ochrony rozpatrywany będzie dla sieci napowietrzno-kablowych i kablowych wydzielonych.


Elementy instalacji odgromowej - grafika do programu CAD

Pobierz grafikę elementów do programu CAD do tworzenia projektów zewnętrznej instalacji odgromowej.


Tajniki elementów do montowania zewnętrznej instalacji odgromowej

Znajdziesz tu pomocne informacje dotyczące obliczania normatywów przy klejeniu uchwytów do pokryć dachowych, doboru uchwytów dedykowanych do dachówek różnych producentów i ciężarów masztów odgromowych.


Wyznaczanie stref ochronnych dla poziomych płaszczyzn odniesienia

Skorzystaj z wygodnego narzędzia do wyznaczania stref ochronnych dla poziomych płaszczyzn odniesienia zgodnie z normą PN 62305-3-2008 z zastosowaniem masztów odgromowych dla wszystkich czterech klas LPS.


Wyznaczanie stref ochronnych dla pochyłych płaszczyzn odniesienia

Skorzystaj z wygodnego narzędzia do wyznaczania stref ochronnych dla pochyłych płaszczyzn odniesienia zgodnie z normą PN 62305-3-2008 z zastosowaniem masztów odgromowych dla wszystkich czterech klas LPS.


Specyfikacja elementów ochrony odgromowej rurociagów

Sprawdź, jakie elementy będą konieczne do objęcia rurociągu ochroną odgromową. Wpisz najważniejsze wymagane dane, a otrzymasz gotową specyfikację.


Specyfikacja elementów ochrony odgromowej kominów

Sprawdź, jakie elementy będą konieczne do objęcia komina ochroną odgromową. Wpisz najważniejsze wymagane dane, a otrzymasz gotową specyfikację.


Przeliczanie elementów zewnętrznej ochrony odgromowej

Potrzebujesz narzędzia, aby w łatwy i szybki sposób przeprowadzić obliczenia emenetów zewnętrznej ochrony odgromowej, taki jak bednarka, linka odgromowa, drut odgromowy i maszty? A może musisz przeliczyć kąty na procenty lub odwrotnie? Jeśli tak, zapoznaj się z poniższym materiałem.


Przeglądy w instalacjach odgromowych wg PN-EN 62305-3

Poszerz swoją wiedzę w zakresie kontroli instalacji odgromowych. Przeglądy, badania, oględziny, pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu... to tylko niektóre tematy omawiane w tym dokumencie.


Poradnik ochrony odgromowej

W poradniku tym znajdziesz wiele tematów, będących podstawą działania w procesie tworzenia projektu zewnętrznej instalacji odgromowej. Parametry stref ochronnych, strefy wiatrowe, odległości i odstępy dla zwodów w instalacjach odgromowych i wiele więcej.


Wyznaczanie stref ochronnych terenów zielonych na dachu płaskim

Pobierz dokument, aby uzyskać pomoc w wyznaczaniu stref ochronnych terenów zielonych na dachu płaskim wg normy PN 62305-3-2008 przy zastosowaniu masztów.


Wyznaczanie stref ochronnych przy pomocy 4 zwodów pionowych

Dokument ten okaże się niezwykle pomocny przywyznaczaniu stref ochronnych przy pomocy 4 zwodów pionowych wg normy PN 62305-3-2008 z zastosowaniem zwodów w układzie pionowym na poziomej płaszczyźnie odniesienia.


Wyznaczanie stref ochronnych dla korytarzy technicznych metodą kąta ochronnego (maszty mocowane na ścianie lub konstrukcji)

Skorzystaj z kalkulatora, z pomocą którego wyznaczysz strefy ochronne dla korytarzy technicznych metodą kąta ochronnego przy zastosowaniu masztów w układzie liniowym mocowanych na ścianie lub konstrukcji dla wszystkich czterech klas LPS.


Wyznaczanie stref ochronnych dla korytarzy technicznych metodą kąta ochronnego (pozioma płaszczyzna odniesienia)

Wyznaczanie stref ochronnych dla korytarzy technicznych metodą kąta ochronnego wg PN-EN 62305-3 przy zastosowaniu masztów odgromowych w układzie liniowym posadowionych na poziomej płaszczyzźnie odniesienia dla wszystkich czterech klas LPS.


Wyznaczanie stref ochronnych dla ogniw fotowoltaicznych metodą kąta ochronnego

W tym miejscu znajduje się narzędzie pomagające wyznaczać strefy ochronne dla ogniw fotowoltaicznych metodą kąta ochronnego wg normy PN 62305-3-2008 przy zastosowaniu masztów w układzie liniowym na poziomej płaszczyźnie odniesienia.


Wyznaczanie stref ochronnych dla ogniw fotowoltaicznych metodą toczącej się kuli

W tym miejscu znajduje się kalkulator do wyznaczania stref ochronnych dla ogniw fotowoltaicznych wg normy PN 62305-3-2008 przy pomocy metody toczącej się kuli. 


Wyznaczanie odstępów izolacyjnych

Pobierz dokument, w którym znajduje się kalkulator pomagający wyznaczyć odstępy izolacyjne według normy PN-EN62305:2011.


Minimalne wymiary uziomów

Znajdziesz tu bardzo pomocne narzędzie w pracy projektanta zewnętrznnych instalacji odgromowych, czyli kalkulator do wyznaczania minimalnych wymiarów uziomów wg normy PN 62305-3-2008. Znajdują się w nim uproszczona metoda wyznaczania wymiarów uziomów dla układu typu A i typu B, a także tabela ze średnimi i największymi wartościami rezystywności różnych gruntów.


X
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.